ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat

 1. Általános rendelkezések

 2. A jelen tájékoztatásban meghatározásra kerülnek azok az adatvédelmi és adatkezelési szabályok, amelyeket a www.midibi.hu internetes portált kiadó és üzemeltető Bútor-Network Kft. (székhely cím: 4434 Kálmánháza, Kossuth u. 50. Adóazonosító jel: 12750056-2-15, a továbbiakban: Adatkezelő) az Európai Parlament és a Tanács 2016/679. számú rendeletében (Általános Adatvédelmi Rendelet, a továbbiakban: GDPR), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (a továbbiakban: Infotv.), a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben (a továbbiakban: Ptk.) foglalt rendelkezésekre figyelemmel magára nézve kötelezőnek ismer el. Az ÁSZF tartalma a Ptk., az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. Törvény 5.§ (1) bekezdése szerinti általános szerződési feltételeknek minősülnek. Tekintettel arra, hogy honlap terméket és azok Értékesítőit közvetíti, azon rendelés leadására és online vásárlásra nincs mód, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet (a továbbiakban Korm. rendelet) rendelkezései kizárólag szűk körben alkalmazandók, amely ellenére a jelen ÁSZF törekszik az annak megfelelő tájékoztatásra és szabályozásra.

 3. Jelen Tájékoztató az Adatkezelő weboldalán, valamint mobil vagy táblagép alkalmazásában a Felhasználókról gyűjtött személyes adatok kezelésének elveit tartalmazza.

 4. A jelen tájékoztató értelmezésében adatkezelő közvetítő tevékenységet végez és ezen tevékenységéhez kapcsolódóan biztosítja az ehhez szükséges informatikai szolgáltatásokat.

 5. A jelen tájékoztató értelmezésében Felhasználó az, aki a www.midibi.hu weboldalon, valamint mobil vagy táblagép alkalmazásában az adatkezelő szolgáltatását igénybe veszi (azaz a honlapra belép, adatlapot kitölt), az adatkezelő egyes hírleveleire feliratkozik, illetve felveszi a kapcsolatot az Adatkezelővel (a továbbiakban: Felhasználó).

Az Adatkezelő főtevékenysége végzése során kezelt adatok köre

  A www.midibi.hu weblapra történő belépés, illetve a weboldal szolgáltatásainak igénybevétele során kezelt adatok:

  • A belépés során technikailag automatikusan rögzítésre kerülhetnek egyes adatok, melyek a látogatás folyamán generálódnak. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer a Felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. A rendszer ezeket az adatokat a szolgáltatás nyújtásához, a működés biztonságához szükséges legrövidebb ideig, ezt követően az adatok felülírásra, azaz törlésre kerülnek. Ily módon például az alábbi adatok kerülhetnek tárolásra: IP cím, böngésző adatok, látogatási paraméterek.

  • Az Adatkezelő az optimális, egyénre szabott megjelenés érdekében a Felhasználó által használt eszközön ún. cookie-t helyezhet el. A cookie lehetővé teszi az midibi.hu oldal magasabb színvonalú működésének biztosítását, személyre szabott szolgáltatások biztosítását. A cookie-t a Felhasználó törölni tudja a saját eszközéről, illetve lehetőség van a böngésző oly módon történő beállítására, hogy tiltsa a cookie-k alkalmazását. A saját tevékenységi körében az Adatkezelő által elhelyezett cookie-k alkalmazása révén az Adatkezelő nem gyűjt adatokat, a cookie-k a Felhasználó oldali kiszolgálási folyamatban (a Felhasználó eszközén és böngészőjében) hasznosulnak. A cookie-k a Felhasználó rendszerében határozatlan ideig, illetve a cookie-k Felhasználó általi törléséig vannak jelen.

  • Az Üzemeltető nem vállal felelősséget a honlap állandó jellegű hozzáférhetőségéért és elérhetőségéért, különösen az informatikai és online rendszerek, szerverek, szerverszolgáltatók, számítógépes berendezések, szoftverek, e-mail vagy az internet zsúfoltságából, adatátvitelből, meghibásodásából vagy nem megfelelő működéséből adódnak.

  • A honlap egy olyan platformot kínál a Felhasználóknak, amelyen bútorokról és egyéb lakberendezési eszközökről, valamint azok Értékesítőiről (kiskereskedők) lehet ismereteket, ajánlatokat megtudni, azokat egymással összehasonlítani, melyek alapján a Felhasználó és az Értékesítő között – a honlap által nem szolgáltatásokon kívül – egyedi szállítási szerződések jöhetnek létre.

 1. Kapcsolatfelvétel az Adatkezelővel

  Az adatkezelés jogalapja és a kezelt adatok köre: Amennyiben a Felhasználó az Adatkezelővel kapcsolatfelvételt kezdeményez (például e-mail vagy Facebook üzenet útján), úgy tudomásul veszi és hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelő rögzíti a Felhasználó e-mail címét.

  Az adatkezeléssel érintett személyek: minden olyan természetes személy, aki a Társaság szolgáltatásaival, termékeivel kapcsolatban a e-mailen vagy Facebookon keresztül információt, ajánlatot kér és megadja személyes adatait.

  Az adatkezelés célja: azonosítás, kapcsolattartás, ajánlatadás

  Az adatkezelés időtartama: az információ szolgáltatását, illetve az ajánlat nyújtását követő legfeljebb 1 év

  Az adatkezelés címzettjei: ügyfélkapcsolatot ellátó munkatársak, adatfeldolgozók, vezető tisztségviselő

  Az Adatkezelő az adatokat nem továbbítja.

 2. Kapcsolatfelvételi űrlap kitöltése

  Jogalap: az érintett hozzájárulása, amelyet az érintett az Adatkezelő honlapján a kapcsolat felvételi űrlap kitöltésével és az „üzenet küldése” gomb megnyomásával ad meg.

  Cél: (i) az Adatkezelő által szervezett eseményekre történő jelentkezés

  (ii) az Adatkezelő bizonyos szolgáltatásinak, termékeinek megvásárlása

  Érintett adatok: cég név, adószám, e-mail cím , telefonszám

  Érintett személyek: minden olyan természetes személy, aki a honlapon a fent írtak szerint üzenetet küld

  Időtartam: a hozzájárulás visszavonásáig, de legfeljebb 5 évig

  Címzett: az Adatkezelő ügyfélkapcsolatokkal foglalkozó munkatársai, adatfeldolgozók, vezető tisztségviselő

  Az Adatkezelő az adatokat nem továbbítja.

 3. Webanalitikai szolgáltatók

  A Felhasználó az Adatkezelő weboldalának használatával hozzájárul az eszközéhez kapcsolódó információk jelen fejezetben felsorolt külső szolgáltató által történő hasznosításához.

  Az Adatkezelő a Google Inc. Analytics szolgáltatását használja. A Google Analytics cookie-kat használ abból a célból, hogy segítse az adott honlap használatának elemzését. A cookie által tárolt információkat (beleértve a Felhasználó IP-címét) a Google Inc. egyesült államokbeli szerverein tárolja.

  A Google Inc. átadhatja a gyűjtött információkat harmadik felek részére, amennyiben ezt törvény írja elő, vagy az adott harmadik felek a Google Inc. megbízásából feldolgozzák az információkat.

  A szolgáltató által elhelyezett cookie-k bármikor törölhetőek a Felhasználó készülékéről, a böngésző(k) megfelelő beállításainak kiválasztásával pedig általában visszautasítható a cookie-k használata. A külső szolgáltatók által elhelyezett cookie-k beazonosítása az adott cookie-hoz kapcsolódó domain alapján történhet. A cookie-król és azok kezeléséről az alábbi weboldal tartalmaz bővebb felvilágosítást.

  Vannak olyan külső szolgáltatók, amelyekkel az Adatkezelő nem áll szerződéses jogviszonyban vagy az adott adatkezelés tekintetében nem működik együtt, azonban ettől függetlenül is az midibi.hu honlaphoz hozzáférnek a megosztási opciók használata során, és ezáltal a Felhasználókról adatokat gyűjthetnek, amelyek esetenként alkalmasak lehetnek a Felhasználó azonosítására. Ilyen külső szolgáltatók lehetnek különösen, de nem kizárólagosan: Facebook Ireland LTD., Google LLC., Instagram LLC., Twitter International Company, WhatsApp Inc., Viber Media LLC., Read It Later, Inc. – Ezen külső szolgáltatók a részükre esetlegesen továbbított személyes adatokat saját adatvédelmi irányelveik szerint kezelik.

 4. Termékbeszerzés, a szolgáltatások és szerződéskötés

  A honlap használatával lehetősége nyílik harmadik féltől, Értékesítőktől származó szolgáltatásokat és beszerezhető termékeket és azok főbb jellemzőit összehasonlítani, valamint a honlap szolgáltatásin kívül a kiválasztott Értékesítővel szerződést kötni.

  Az Üzemeltető kiemeli, hogy nem az Üzemeltető értékesíti az általa összehasonlított termékeket és szolgáltatásokat, az Üzemeltető kizárólag harmadik fél által kínált termékek összehasonlításának lehetőségét és az Értékesítővel történő kapcsolatfelvétel lehetőségét biztosítja. A szállítással, adásvétellel vagy szolgáltatás igénybevételével, valamint vételár megfizetésével kapcsolatos akármely szerződés sem az Üzemeltető által, vagy a honlap használata során köttetik, az ÁSZF és a honlap tartalma nem befolyásol semmilyen más megállapodást az Értékesítő és a Felhasználó között.

 5. Felelősség, mentesülés

  A Felhasználó felelős a honlap megfelelő használatáért. A honlap használata során megadott minden adatért, információért a Felhasználó helyt állni tartozik.

  Az Üzemeltető kizárja a fentiek megsértéséből eredő károkért, adatvesztésért, az informatikai rendszer hibáiért, sávszélességért, a honlap működésével összefüggő problémákért fennálló felelősségét.

  Az Üzemeltető jogosult a honlapot bármikor megszüntetni, vagy annak tartalmát bármikor módosítani, a felhasználói üzeneteket korlátozni, visszautasítani.

  Az Üzemeltetőt a honlapon szereplő termék és szolgáltatás információk helyessége, megfelelősége kapcsán felelősség nem terheli, szintúgy, az Üzemeltető a felelősséget a honlapon feltüntetett Értékesítők és általuk nyújtott szolgáltatások tekintetében teljeskörűen kizárja.

  Az Üzemeltető a Felhasználók és az Értékesítői oldalak által hozzáadott tartalmak, ajánlatok és feltüntetett adatok megfelelőségéért, minőségéért, teljességéért, megbízhatóságáért nem vállal felelősséget, a honlapon található információk nem ellenőrzött és nem az Üzemeltető által ajánlott vagy tanácsolt ajánlatok.

  Minden, a honlap alapján létrejövő egyedi szerződés kizárólagosan a Felhasználó és az általa kiválasztásra kerülő Értékesítő között jön létre, arra az Üzemeltetőnek ráhatása nincs, az Üzemeltető nem tekinthető az Értékesítő teljesítési segédének. Az egyedi szerződések kapcsán az egyes Értékesítők saját általános üzleti és szerződési feltételei alkalmazandók, különösképpen a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendeletben foglaltak tekintetében (rendelés, panaszkezelés, pénz visszatérítés, csere, árú visszavétel, szállítás, stb.). A foglalással, fizetéssel, szállítással, kiszolgálással, jótállással, valamint egyéb szerződéses kötelmekkel kapcsolatos jogok és kötelezettségek az Értékesítőt terhelik.

  Az Üzemeltető nem ellenőrzi az Értékesítői ajánlatok, tartalmak, adatok és oldalak helyességét és pontosságát, azokat az Értékesítők töltik fel a honlapra. Az Üzemeltető nem befolyásolja ezeket az információkat, azokat nem értékeli és nem rangsorolja, ajánlásokat nem tesz.

  A honlapon megjelenő hivatkozások, üzleti adatok, tartalmak, nem tekintendők az Üzemeltetőtől származó, egy harmadik félre vagy harmadik fél által nyújtott szolgáltatásokra vonatkozó ajánlásnak. Technikai okokból előfordulhat, hogy a honlapon szereplő árak nem egyeznek az Értékesítő oldalon található ajánlatokkal, amelyért az Üzemeltető a felelősségét kizárja. Az Üzemeltető nem felelős a feltüntetett információk pontosságáért, különösképpen az árakért és az egyes termékek készletről való elérhetőségéért.

  Az Üzemeltető nem vállal felelősséget olyan technikai problémákért, amiért nem felelős, az Értékesítők által feltöltött tartalmakért, illetve hibákért, amelyek ellenőrizhetetlen körülmények között adódtak. Az Üzemeltető nem garantálja az adatok és a honlap folyamatos elérhetőségét és szabadon dönthet azok elérhetetlenné tételéről karbantartási célokból.

A Felhasználó jogai és kötelezettségei

 1. Tájékoztatáshoz való jog

  A Felhasználó bármikor kérheti, hogy Adatkezelő tájékoztassa, hogy kezeli-e a Felhasználó személyes adatát, és ha igen, akkor az általa kezelt személyes adatokhoz biztosítson számára hozzáférést a Felhasználó részére.

  A Felhasználó a személyes adatainak kezeléséről bármikor írásban, az Adatkezelő midibi@midibi.hu e-mail címére küldött levélben kérhet tájékoztatást. Az e-mailben küldött tájékoztatáskérést az Adatkezelő csak akkor tekinti hitelesnek, ha azt a Felhasználó regisztrált e-mail címéről küldik.

  A tájékoztatás-kérés kiterjedhet a Felhasználónak az Adatkezelő által kezelt adataira, azok forrására, az Adatkezelés céljára, jogalapjára, időtartamára, az esetleges Adatfeldolgozó nevére és címére, az Adatkezeléssel összefüggő tevékenységekre, valamint a személyes adatoknak továbbítása esetén arra, hogy kik és milyen célból kapták vagy kapják meg Felhasználó adatait.

 2. A kezelt adatok helyesbítéséhez, illetve módosításához való jog

  A Felhasználó kérheti az Adatkezelő által kezelt személyes adatainak helyesbítését vagy módosítását, valamint a kérheti a hiányos adatok kiegészítését. A Felhasználó a személyes adatainak helyesbítését, illetve módosítását írásban, az Adatkezelő midibi@midbi.hu e-mail címére küldött levélben kérheti. Az e-mailben küldött kérést az Adatkezelő csak akkor tekinti hitelesnek, ha azt a Felhasználó regisztrált e-mail címéről küldik.

 3. Személyes adatok törlése iránti kérelem

  A Felhasználó kérheti az Adatkezelő által kezelt személyes adatainak törlését. A törlés akkor tagadható meg, ha a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából az adatkezelés szükséges, ha a személyes adatok kezelésére jogszabály felhatalmazást ad, illetve jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez. A törlési kérelem megtagadásáról az Adatkezelő minden esetben tájékoztatja a Felhasználót, megjelölve a törlés megtagadásának indokát. Személyes adat törlésére irányuló igény teljesítését követően a korábbi (törölt) adatok már nem állíthatók helyre. A Felhasználó a személyes adatainak helyesbítését, illetve módosítását írásban, az Adatkezelő midibi@midibi.hu e-mail címére küldött levélben kérheti. Az e-mailben küldött kérést az Adatkezelő csak akkor tekinti hitelesnek, ha azt a Felhasználó regisztrált e-mail címéről küldik.

 4. Személyes adatok kezelésének korlátozása

  A Felhasználó jogosult arra, hogy Személyes adatainak kezelését az Adatkezelő korlátozza abban az esetben, ha a Felhasználó vitatja a kezelt személyes adatok pontosságát. A korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelők ellenőrizze a kezelt személyes adatok pontosságát. A korlátozás kérhető akkor is, ha a Felhasználó álláspontja szerint az adatkezelés jogellenes, de a Felhasználó ellenzi a kezelt személyes adatok törlését. A korlátozás kérhető abban az esetben is, ha az adatkezelés célja megvalósult, de a Felhasználó igényli azok Adatkezelő általi kezelését jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.

  A Felhasználó a személyes adatainak korlátozását írásban, az Adatkezelő midibi@midibi.hu e-mail címére küldött levélben kérheti. Az e-mailben küldött kérést az Adatkezelő csak akkor tekinti hitelesnek, ha azt a Felhasználó regisztrált e-mail címéről küldik.

 5. Személyes adatok átadásának, továbbításának kéréséhez való jog

  A Felhasználó kérheti, hogy az Adatkezelők a Felhasználó által rendelkezésére bocsátott és az Adatkezelő által automatizált módon kezelt személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban részére átadja és/ vagy azokat egy másik adatkezelő részére továbbítsa.

  A Felhasználó az ilyen irányú kérését írásban, az Adatkezelő midibi@midibi.hu e-mail címére küldött levélben kérheti. Az e-mailben küldött kérést az Adatkezelő csak akkor tekinti hitelesnek, ha azt a Felhasználó regisztrált e-mail címéről küldik.

 6. Tiltakozáshoz való jog

  A Felhasználó tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen akkor, ha a személyes adatok kezelése kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges; ha az Adatkezelés célja közvetlen üzletszerzés, vagy ha az Adatkezelésre közérdekű feladat teljesítése érdekében kerül sor. Az Adatkezelő a Felhasználó tiltakozásának jogszerűségét megvizsgálja, és ha a tiltakozás megalapozottságát megállapítja, az Adatkezelést megszünteti és a kezelt személyes adatokat zárolja, továbbá a tiltakozásról és az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatok esetlegesen továbbításra kerültek.

  A Felhasználó az ilyen irányú kérését írásban, az Adatkezelő midibi@midibi.hu e-mail címére küldött levélben kérheti. Az e-mailben küldött kérést az Adatkezelő csak akkor tekinti hitelesnek, ha azt a Felhasználó regisztrált e-mail címéről küldik.

 7. Határidők

  Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja a Felhasználót az 1-6. pontok szerinti kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja a Felhasználót. Ha a Felhasználó elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha a Felhasználó azt másként kéri. Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja a Felhasználót az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy a Felhasználó panaszt nyújthat be a felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

 8. Panaszhoz való jog

  A Felhasználó az adatkezeléssel kapcsolatos panaszával közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím:1055 Budapest Falk Miksa utca 9-11. telefon: +36-1-391- 1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu) fordulhat.

 9. Bírósághoz fordulás joga

  A Felhasználó jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – a Felhasználó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

 10. A Felhasználó kötelezettségei

  A Felhasználó szavatol azért, hogy az általa más természetes személyekről megadott vagy hozzáférhetővé tett személyes adat kezeléséhez az érintett természetes személy hozzájárulását jogszerűen beszerezte.

  Bármely Felhasználó e-mail címének valamint a regisztráció során megadott adatainak megadásakor felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről, illetve az általa megadott adatok felhasználásával kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen és/vagy adatokkal történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a Felhasználót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta és az adatokat megadta.

  Adatkezelő a megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott Személyes adatok helytállóságáért kizárólag az azt megadó személy felel. A 18. életévét be nem töltött személy érintett személyes adatai csak a felette szülői felügyeletet gyakorló nagykorú személy hozzájárulása esetén kezelhetők. Az Adatkezelőnek nem áll módjában a hozzájáruló személy jogosultságát, illetve nyilatkozatának tartalmát ellenőrizni, így a Felhasználó, illetve a felette szülői felügyeletet gyakorló személy szavatol azért, hogy a hozzájárulás megfelel a jogszabályoknak. Hozzájáruló nyilatkozat hiányában az Adatkezelő 18. életévét be nem töltött érintettre vonatkozó személyes adatot – a tartalomszolgáltatás igénybevételekor használt IP cím, böngésző adatok, látogatási paraméterek kivételével, amelynek rögzítésére automatikusan sor kerül – nem gyűjt.

Az Adatkezelő által megbízott adatfeldolgozókkal kapcsolatos szabályok

 1. Az Adatkezelő az általa kezelt személyes adatokkal összefüggésben külső adatfeldolgozót vesz igénybe a következő feladatok ellátása céljából:

  • adó- és számviteli kötelezettségek teljesítése,

  • internetes honlap üzemeltetése, karbantartása,

  • marketingtevékenységgel, hírlevélküldéssel összefüggő tevékenység

  Az adatfeldolgozók felsorolását jelen szabályzat 1. számú melléklete tartalmazza.

  Az adatfeldolgozók tevékenységük során az adatkezelésre vonatkozó érdemi döntés meghozatalára kompetenciával nem rendelkeznek, saját céljukra adatfeldolgozást nem végezhetnek.

 2. Adatbiztonságra vonatkozó rendelkezések

  Az adatbiztonság megvalósításának elvei

  Az Adatkezelő személyes adatot csak a jelen szabályzatban rögzített tevékenységekkel összhangban, az adatkezelés célja szerint kezelhet.

  Az Adatkezelő az adatok biztonságáról gondoskodik, e körben kötelezettséget vállal arra, hogy megteszi mindazon technikai és szervezési intézkedéseket, amelyek elengedhetetlenül szükségesek az adatbiztonságra vonatkozó jogszabályok, adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához, illetőleg kialakítja a fentiekben meghatározott jogszabályok érvényesüléséhez szükséges eljárási szabályokat.

  Az Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

  Az Adatkezelő az általa kezelt adatokat az irányadó jogszabályoknak megfelelően tartja nyilván, biztosítva, hogy az adatokat csak azok a munkavállalók, és egyéb az Adatkezelő érdekkörében eljáró személyek ismerhessék meg, akiknek erre munkakörük, feladatuk ellátása érdekében szükségük van.

 3. Az Adatkezelő informatikai nyilvántartásainak védelme

  Az Adatkezelő az informatikai nyilvántartásai tekintetében az adatbiztonság megvalósulásához a következő szükséges intézkedéseket foganatosítja:

  Ellátja az általa kezelt adatállományokat számítógépes vírusok elleni állandó védelemmel (valós idejű vírusvédelmi szoftvert alkalmaz).

  Gondoskodik az informatikai rendszer hardver eszközeinek fizikai védelméről, beleértve az elemi károk elleni védelmet.

  Gondoskodik az informatikai rendszer jogosulatlan hozzáférés elleni védelméről, mind a szoftver, mind a hardver eszközök tekintetében.

  Megteszi mindazokat az intézkedéseket, amelyek az adatállományok helyreállításához szükségesek, rendszeres biztonsági mentést hajt végre, továbbá a biztonsági másolatok elkülönített, biztonságos kezelését végrehajtja.

 4. Az Adatkezelő papíralapú nyilvántartásainak védelme

  Az Adatkezelő a papíralapú nyilvántartások védelme érdekében megteszi a szükséges intézkedéseket különösen a fizikai biztonság, illetve tűzvédelem tekintetében.

  Az Adatkezelő vezetője, munkavállalói, és egyéb, az Adatkezelő érdekében eljáró személyek az általuk használt, személyes adatokat is tartalmazó adathordozókat – függetlenül az adatok rögzítésének módjától – kötelesek biztonságosan őrizni és védeni a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.

Egyéb rendelkezések

 1. Az Adatkezelő bizonyos esetekben – hivatalos bírósági, rendőrségi megkeresés, jogi eljárás, szerzői-, vagyoni- illetve egyéb jogsértés vagy ezek alapos gyanúja miatt – harmadik személyek számára hozzáférhetővé teszi az érintett Felhasználó elérhető személyes adatait. Az Adatkezelő jogosult és köteles minden olyan rendelkezésére álló és általa szabályszerűen tárolt személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely személyes adat továbbítására őt jogszabály vagy jogerős hatósági kötelezés kötelezi. Ilyen adattovábbítás, valamint az ebből származó következmények miatt az Adatkezelő nem tehető felelőssé.

 2. A személyes adatokat az Adatkezelő az érintett Felhasználó hozzájárulása alapján, és kizárólag célhoz kötötten használja fel. Az Adatkezelő a személyes adatokat csak a jelen Tájékoztatóban, illetve a vonatkozó jogszabályokban meghatározott célból kezeli. A kezelt személyes adatok köre arányban áll az adatkezelés céljával, azon nem terjeszkedhet túl. Minden olyan esetben, ha a személyes adatokat az Adatkezelő az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről a Felhasználót tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

 3. Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót egyoldalú döntésével bármikor módosítsa.

 4. A Felhasználó a következő belépéssel elfogadja a Tájékoztató mindenkor hatályos rendelkezéseit, ezen túlmenően az egyes Felhasználó beleegyezésének kikérésére nincs szükség.

A jelen szabályzat elfogadása és módosítása az Adatkezelő ügyvezetésének hatáskörébe tartozik.

Budapest, 2021.07.05.